Page 1 of 1

ไม้กอล์ฟในถุง

Posted: Sun Mar 23, 2008 5:04 pm
by admin
ิไม้กอล์ฟในถุง ตามกฎเมื่อรวม Putter ต้องมีจำนวนไม่เกิน 14 อัน

เครื่องหมายแสดงไม้กอล์ฟเช่น
3-9 P S

หมายถึง
มีเหล็ก 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Pitching Wedge, Sand Wedge